องค์การบริหารส่วนตำบลแขม ยินดีต้อนรับ

 
 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

       วิสัยทัศน์

           องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลแขม  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้

        “ชุมชนน่าอยู่  เศรษฐกิจพอเพียง  เกษตรปลอดภัย” 

           พันธกิจ (Mission)

             1. จัดให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
             2. จัดให้มีน้ำดื่มและน้ำเพื่อการเกษตร
             3. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารการเมืองการปกครอง
             4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและ
                 ภูมิปัญญาของท้องถิ่น

             5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
             6. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
             7. พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งแลสามารถพึ่งพาตนเองได้

         เป้าประสงค์/แนวทางในการพัฒนา

             1. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำมีความสะดวก  รวดเร็ว
             2. ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคเพียงพอในการทำการเกษตร
             3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเมืองการปกครอง
             4. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น
             5. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า
             6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม  จริยธรรม  อนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม
             7. ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลรักษาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
             8. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ
             9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  ตลอดจนให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี  ปลอดจากยาเสพติด

 

 

 
 
 
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแขม

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ร้องเรียนทุจริต
E-Service
Facebook อบต.แขม
รับฟังความคิดเห็น1
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
สสส
จังหวัดศรีสะเกษ
การท่อง
จัดซื้อจัดจ้าง
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111