องค์การบริหารส่วนตำบลแขม ยินดีต้อนรับ

 
 
คณะผู้บริหาร  |  สภา อบต.  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 นายชาญณรงค์ ใยเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแขม
นายสมพร ใยแสง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแขม
นายกัมพล จันดำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแขม
นายพุฒโสม โพธิ์ทอน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแขม
 
 
 
 
 
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแขม

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ร้องเรียนทุจริต
E-Service
Facebook อบต.แขม
รับฟังความคิดเห็น1
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
สสส
จังหวัดศรีสะเกษ
การท่อง
จัดซื้อจัดจ้าง
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111