องค์การบริหารส่วนตำบลแขม ยินดีต้อนรับ

 
 
1.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
3.การลงทะเบียนและยื่นขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
4.การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
5.การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น
6.การขอรับบำนาญพิเศษของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
7.การขอรับบำนาญพิเศษของทายาท (กรณีข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่)
8.การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
9.การจดทะเบียนพาณิชย์
10.การรับชำระภาษีป้าย
11.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
12.การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
13.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
14.การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทอื่นๆ ตามมาตรา 32
15.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
16.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
17.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
18.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารประเภทอาคารสูงและอาคาร ขนาดใหญ่พิเศษ ตามมาตรา 21
19.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารประเภทอื่นๆ ตามมาตรา 21
 
 
 
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแขม

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ร้องเรียนทุจริต
E-Service
Facebook อบต.แขม
รับฟังความคิดเห็น1
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
สสส
จังหวัดศรีสะเกษ
การท่อง
จัดซื้อจัดจ้าง
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111