องค์การบริหารส่วนตำบลแขม ยินดีต้อนรับ

 
 
ขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค

      

ขอซ่อมไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน

      

ขอใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแขม

      

คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

      

หนังสือมอบอำนาจ

      

ใบสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแขม

      

 
 
 
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแขม

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ร้องเรียนทุจริต
E-Service
Facebook อบต.แขม
รับฟังความคิดเห็น1
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
สสส
จังหวัดศรีสะเกษ
การท่อง
จัดซื้อจัดจ้าง
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111