องค์การบริหารส่วนตำบลแขม ยินดีต้อนรับ

 
 
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (10/01/65)

      

ประกาศ อบต.แขม เรื่อง เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (01/10/2563)

      

บันทึกข้อตกลง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ (06/03/2563)

      

เจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตําบลแขม (01/10/2562)

      

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (01/10/2562)

      

มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (24/06/2562)

      

นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (10/01/2562)

      

เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (10/01/2562)

      

นโยบายคุณธรรม และจริยธรรม (10/01/2562)

      

12
 
 
 
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแขม

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ร้องเรียนทุจริต
E-Service
Facebook อบต.แขม
รับฟังความคิดเห็น1
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
สสส
จังหวัดศรีสะเกษ
การท่อง
จัดซื้อจัดจ้าง
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111