องค์การบริหารส่วนตำบลแขม ยินดีต้อนรับ

 
 
ประกาศ อบต.แขม เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต

      

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      

ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก

     

ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนหลัง

      

ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนแรก

      

ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนหลัง

      

ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนแรก

      

ประกาศ ระบบและกลไก มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียน อบต.แขม

      

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประจำศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ หรือร้องเรียน

      

12
 
 
 
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแขม

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ร้องเรียนทุจริต
E-Service
Facebook อบต.แขม
รับฟังความคิดเห็น1
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
สสส
จังหวัดศรีสะเกษ
การท่อง
จัดซื้อจัดจ้าง
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111