องค์การบริหารส่วนตำบลแขม ยินดีต้อนรับ

 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล พนักงานครูส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      

กําหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จํานวนวันลา จํานวนครั้งมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เงินเดือน และค่าตอบแทน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

      

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของพนักงาน และพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2

      

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของพนักงาน และพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

      

 
 
 
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแขม

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ร้องเรียนทุจริต
E-Service
Facebook อบต.แขม
รับฟังความคิดเห็น1
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
สสส
จังหวัดศรีสะเกษ
การท่อง
จัดซื้อจัดจ้าง
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111