องค์การบริหารส่วนตำบลแขม ยินดีต้อนรับ

 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือนแรก

     

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

      

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ประจำปีงบประมาณ 2562

      

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564

      

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2564

      

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3

      

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2

      

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1

      

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)

      

 
 
 
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแขม

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ร้องเรียนทุจริต
E-Service
Facebook อบต.แขม
รับฟังความคิดเห็น1
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
สสส
จังหวัดศรีสะเกษ
การท่อง
จัดซื้อจัดจ้าง
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111