องค์การบริหารส่วนตำบลแขม ยินดีต้อนรับ

 
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือนแรก

     

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564

     

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)

      

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

      

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563

      

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)

     

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563

      

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

      

 
 
 
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแขม

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ร้องเรียนทุจริต
E-Service
Facebook อบต.แขม
รับฟังความคิดเห็น1
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
สสส
จังหวัดศรีสะเกษ
การท่อง
จัดซื้อจัดจ้าง
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111