องค์การบริหารส่วนตำบลแขม ยินดีต้อนรับ

 
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก)

     

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     

รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563

      

รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

     

รายงานากรควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์รกะทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

      

 
 
 
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแขม

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ร้องเรียนทุจริต
E-Service
Facebook อบต.แขม
รับฟังความคิดเห็น1
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
สสส
จังหวัดศรีสะเกษ
การท่อง
จัดซื้อจัดจ้าง
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111