องค์การบริหารส่วนตำบลแขม ยินดีต้อนรับ

 
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2565

     

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครึ่งปีแรก

     

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2565

      

มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

      

ข้อตกลงความร่วมมือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

      

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

      

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564

      

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

      

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564

      

12 3
 
 
 
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแขม

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ร้องเรียนทุจริต
E-Service
Facebook อบต.แขม
รับฟังความคิดเห็น1
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
สสส
จังหวัดศรีสะเกษ
การท่อง
จัดซื้อจัดจ้าง
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111