องค์การบริหารส่วนตำบลแขม ยินดีต้อนรับ

 
 
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

     

คู่มือ การบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2565

     

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

      

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี 2561-2565

      

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุริตประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน

      

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

      

รายงานการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงในการทุจริต เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครึ่งปีแรก

      

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลรประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครึ่งปีแรก

      

กิจกรรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2564

      

12
 
 
 
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแขม

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ร้องเรียนทุจริต
E-Service
Facebook อบต.แขม
รับฟังความคิดเห็น1
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
สสส
จังหวัดศรีสะเกษ
การท่อง
จัดซื้อจัดจ้าง
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111