องค์การบริหารส่วนตำบลแขม ยินดีต้อนรับ

 
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนแตน (ทางไปบ้านโนนสาย)28/02/2563

      

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านขมิ้น (ซอยบ้านนางผ่าน แสงเกิด)23 ส.ค.60

      

โครงการ : ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนสาย (เส้นหน้าวัด-กลางบ้าน)23 ส.ค.60

      

โครงการ : ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแขม (ทางไปบ้านโพนทอง)23 ส.ค.60

      

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเหงี่ยง (ซอยบ้านนางทองปาน ศรีรักษา)22 ส.ค.60

      

โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านโนนสายใต้ หมู่ที่12(25 ก.ค. 60)

     

โครงการก่อสร้างหอประปาขนาดเล็ก หมู่ 11 บ้านโนนลัด (15 มิ.ย.60)

     

โครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต.แขม 8 มิ.ย.60

      

โครงการ : ขยายไหล่ทางดินถม 2 ข้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแตน-ผือใหญ่ (25 พ.ค.60)

      

12 3
 
 
 
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแขม

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ร้องเรียนทุจริต
E-Service
Facebook อบต.แขม
รับฟังความคิดเห็น1
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
สสส
จังหวัดศรีสะเกษ
การท่อง
จัดซื้อจัดจ้าง
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111