องค์การบริหารส่วนตำบลแขม ยินดีต้อนรับ

 
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแขม เรื่อง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

     

ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแขม

     

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแขม

     

องค์การบริหารส่วนตำบลแขม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแขม รับสมัครระหว่าง 11-22 กรกฎาคม 2565 ณงานกองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด หมายเลขโทรฯ 045 826098

     

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการมอบถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสและผู้ที่มีความเสี่ยงสูง จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ covid 19 (08/04/65)

     

แนะข้อปฏิบัติในการจัดงานศพในช่วงโรค COVID-19

     

ประชาสัมพันธ์ แอฟพลิเคชั่น THAI DISASTER ALERT (03/03/65)

      

ขอเชิญพนักงาน/พนักงานจ้าง สังกัด อบต.แขม ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เพื่อประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ 2565 (02/03/65)

      

ขอเชิญประชาชน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (EIT) เพื่อประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ 2565 (02/03/65)

      

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแขม

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ร้องเรียนทุจริต
E-Service
Facebook อบต.แขม
รับฟังความคิดเห็น1
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
สสส
จังหวัดศรีสะเกษ
การท่อง
จัดซื้อจัดจ้าง
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111