องค์การบริหารส่วนตำบลแขม ยินดีต้อนรับ

 
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2564

 

อ่านรายละเอียด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 

อ่านรายละเอียด

พระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549

 

อ่านรายละเอียด

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 ฉบับที่ 7

 

อ่านรายละเอียด

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

 

อ่านรายละเอียด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท พ.ศ.2560

 

อ่านรายละเอียด

พระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

 

อ่านรายละเอียด

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง้องถิ่น ที่มท0891.3/ว1235 ลว 20 พ.ค. 2556 เรื่องขอความอนุเคราะห์บรรจุโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวไว้ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีพ.ศ.2557 อปท.

 

อ่านรายละเอียด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบันที่ 4)พ.ศ. 2562

 

อ่านรายละเอียด

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 (ฉบับแก้ไข พศ.2553)

 

อ่านรายละเอียด

12 3 4 5 6 7 8
 
 
 
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแขม

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ร้องเรียนทุจริต
E-Service
Facebook อบต.แขม
รับฟังความคิดเห็น1
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
สสส
จังหวัดศรีสะเกษ
การท่อง
จัดซื้อจัดจ้าง
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111